Organisatie

Voor een organisatie die voor een groot deel uit vrijwilligers bestaat, zoals Woningstichting Wuta, is de bedrijfsorganisatie een hele klus. Maar juist omdat wij lokaal opereren, is het een uitdaging om in een dorp als Nigtevecht een eigen verhuurder te hebben.

Bestuur 

Het bestuur van woningstichting Wuta bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Anthonie Bauer
Penningmeester/Secretaris: Frank Jonkhart

Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal leden. Het bestuur vormt de dagelijkse leiding van Wuta en komt wekelijks minimaal een keer bij elkaar.

Statuten Woningstichting Wuta 2019

U bent van harte welkom bij het bestuur wanneer u vragen heeft of informatie wenst.
Maakt u daarvoor even een afspraak met een van onze medewerkers op kantoor.

 

Woningstichting Wuta
Hoekerstraat 7
1393 NR Nigtevecht

0294 25 33 54
wutawbc@xs4all.nl

Raad van Toezicht

Het functioneren van corporaties wordt door twee toezichthoudende instanties gevolgd en beoordeeld.
Enerzijds legt het bestuur met het bestuursverslag en de jaarrekening verantwoording af over het gevoerde beleid en de middelen die voor volkshuisvesting ingezet zijn. Het jaarverslag en de jaarrekening worden, na controle door een accountant, voorgelegd aan de minister van VROM en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

De taak van de Raad van Toezicht is om toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Beleidsvoornemens van het bestuur worden ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Daarnaast bewaakt de Raad van Toezicht of de beleidsdoelen gerealiseerd zijn.
Tevens is de Raad van Toezicht statutair bevoegd om het bestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen over het te voeren beleid van de corporatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 

Sandor Knol
Willy Verweij
Jonathan Barth

 Rollen RvT

Klachtencommissie

Er gaat wel eens iets mis of er ontstaat een misverstand. Met een gesprek of een brief kan een kwestie of een misverstand vaak opgelost worden. Huurders die vinden dat zij benadeeld zijn, kunnen in eerste instantie hun klacht schriftelijk doorgeven aan Woningstichting Wuta. Wanneer wij er gezamenlijk niet uitkomen kunt u vervolgens de klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Deze zijn bereikbaar via de volgende link www.kwru.nl