Organisatie

Voor een organisatie die voor een groot deel uit vrijwilligers bestaat, zoals Woningstichting Wuta, is de bedrijfsorganisatie een hele klus. Maar juist omdat wij lokaal opereren, is het een uitdaging om in een dorp als Nigtevecht een eigen verhuurder te hebben.

20160905_200245

Bestuur

Het bestuur van woningstichting Wuta bestaat uit de volgende leden:

voorzitter Ben Luyckx
secretaris Jacqueline de Jong
penningmeester Rob Bosch

Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Uit hun midden benoemt het bestuur een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dit drietal vormt de dagelijkse leiding van Wuta en komt wekelijks minimaal een keer bij elkaar. Daarnaast wordt een keer per maand een algemene bestuursvergadering gehouden met het voltallige bestuur.

U bent van harte welkom bij het bestuur wanneer u vragen heeft of informatie wenst.
Maakt u daarvoor even een afspraak met een van onze medewerkers op kantoor.

 

Woningstichting Wuta
Hoekerstraat 7
1393 NR Nigtevecht

0294 253 354
wutawbc@xs4all.nl

Raad van Toezicht

Het functioneren van corporaties wordt door twee toezichthoudende instanties gevolgd en beoordeeld.
Enerzijds legt het bestuur met het bestuursverslag en de jaarrekening verantwoording af over het gevoerde beleid en de middelen die voor volkshuisvesting ingezet zijn. Het jaarverslag en de jaarrekening worden, na controle door een accountant, voorgelegd aan de minister van VROM en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

De taak van de Raad van Toezicht is om toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Beleidsvoornemens van het bestuur worden ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Daarnaast bewaakt de Raad van Toezicht of de beleidsdoelen gerealiseerd zijn.
Tevens is de Raad van Toezicht statutair bevoegd om het bestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen over het te voeren beleid van de corporatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, waarvan een lid uit de kring van of namens de huurders komt.
Per 1 jan 2019 is de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

Nienke Bron
Willy Verweij
Jonathan Barth

 

Klachtencommissie

Er gaat wel eens iets mis of er ontstaat een misverstand. Met een gesprek of een brief kan een kwestie of een misverstand vaak opgelost worden. Huurders die dan nog vinden dat zij benadeeld zijn, kunnen bij de klachtencommissie aankloppen. Een geschil kan schriftelijk worden ingediend op het Wuta-kantoor. Als de klacht voldoet aan de voorwaarden voor behandeling, dan kunt u tijdens een hoorzitting uw standpunt toelichten. Uiteraard geldt dit ook voor de Wuta. Na de hoorzitting neemt de commissie een standpunt in en informeert de klager over het genomen besluit. Het besluit van de commissie is bindend.
Het reglement van de klachtencommissie kunt u hier lezen.

De klachtencommissie van de Wuta bestaat uit twee leden. De leden zijn voorgedragen door het bestuur en met instemming van de leden benoemd. Een lid komt uit de kring van de huurders, een lid uit de niet-huurders. De klachtencommissie heeft een onafhankelijke voorzitter en alle klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

De leden van de commissie zijn:

voorzitter
secretaris M.E.C. Rehbock-Beijers
lid W. Kattouw